നിലാവിന്റെ ലക്കങ്ങൾ പി.ഡി.എഫ്‌ ഫയലായി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ കമന്റിനോടൊപ്പം ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സ്‌ നൽകുക.

Monday, 14 July 2008

മതത്തെ വികലമാക്കുന്നവര്‍

''മഹോന്നത മൂല്യങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മതത്തിന്റെ വാക്താക്കളായി ചമയുകയും എന്നാല്‍ ആ മതത്തിന്റെ മ്യൂല്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരല്ലെ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മതത്തെ വികലമാക്കുന്നവര്‍.''

5 comments:

Sakkeer said...

Good blog. May Allah give us skill to do more in his path

ബഷീര്‍ വെള്ളറക്കാട്‌ / pb said...

തീർച്ചയായും,

Anonymous said...

Assalamu alaikkum Very good article, may allah you all Please send all articles to my e-mail as follows
klndy@yahoo.com

rasheed said...

assalamu alaikum pls sent me pdf file chenangara9@gmail.com

Anonymous said...

good artcle
please send pdf file jnooruddin@gmail.com

Post a Comment