നിലാവിന്റെ ലക്കങ്ങൾ പി.ഡി.എഫ്‌ ഫയലായി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ കമന്റിനോടൊപ്പം ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സ്‌ നൽകുക.

Saturday, 10 July 2010

കോപത്തിലെ സംസാരം

കോപത്തിലായിരിക്കെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്‌ നല്ലത്‌. കാരണം പിശാചിന്‌ അത്‌ നല്ല ഒരവസരമാണ്‌.
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ "വലിയ ചില സംഗതികളാവാം' നമ്മെക്കൊണ്ട്‌ അവൻ സംസാരിപ്പിക്കുന്നത്‌. അതെ, 'ജീവിത കാലം മുഴുവൻ ദു:ഖിക്കാനിട വരുന്ന' വലിയ ചില സംഗതികൾ...