നിലാവിന്റെ ലക്കങ്ങൾ പി.ഡി.എഫ്‌ ഫയലായി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ കമന്റിനോടൊപ്പം ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സ്‌ നൽകുക.

Monday, 31 May 2010

ധനം

ഒരാൾ കണക്കറ്റ ധനം നേടിയാലും വിധി അനുവദിക്കുന്നത്‌ മാത്രമല്ലേ അയാൾക്ക്‌ അനുവദിക്കാൻ പറ്റൂ.