നിലാവിന്റെ ലക്കങ്ങൾ പി.ഡി.എഫ്‌ ഫയലായി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ കമന്റിനോടൊപ്പം ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സ്‌ നൽകുക.

Monday, 12 October 2009

വിഷം

തേളിനു് വാലിലാണ്‌ വിഷം.
ഈച്ചക്ക്‌ തലയിലും.
പാമ്പിനാകട്ടെ പല്ലിലാണ്‌ വിഷം.
പക്ഷെ,
ദുഷ്ട ജനങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വിഷമയമാണ്‌
.

2 comments:

പാവപ്പെട്ടവന്‍ said...

ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടും ശരി അവസാനം പറഞ്ഞത് തെറ്റ് ശരീരംമാത്ര മല്ല.....?

shanavas t said...

shareeram means manas

Post a Comment