നിലാവിന്റെ ലക്കങ്ങൾ പി.ഡി.എഫ്‌ ഫയലായി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ കമന്റിനോടൊപ്പം ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സ്‌ നൽകുക.

Sunday, 19 June 2011

നല്ല പെരുമാറ്റം


വലിയ കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിലും നല്ല പെരുമാറ്റം വശമില്ലാത്ത വ്യക്തി ചാക്കുകൾ നിറയെ സ്വർണ്ണമുണ്ടെങ്കിലും നിത്യചെലവിന്‌ തട്ടുനാണ്യം കൈവശമില്ലാത്തവനെപ്പോലെയാണ്‌

0 comments:

Post a Comment